กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

โดย ธนัญชนก แก้วทุ่น

การสถาปนากรุงธนบุรี 09/01/2011

การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

     เมื่อพระยาตากกู้เอกราชได้สำเร็จได้โปรดให้ขุดพระบรมศพพระเจ้าเอกทัศขึ้นมาถวายพระเพลิงอย่างสมพระเกียรติ  ประชาชนต่างก็ยอมรับพระเจ้าตากเป็นพระเจ้าแผ่นดิน  จึงได้ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ใน พ.ศ. 2311  และยังได้ทรงเกื้อกูลพระราชวงศ์ของกรุงศรีอยุธยาหลายพระองค์ที่ประชวรอยู่

     หลังจากกอบกู้เอกราชได้แล้ว  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีพระราชดำริว่า  กรุงศรีอยุธยามีสภาพทรุดโทรมมาก  ไม่สามารถซ่อมแซมฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพเดิมได้  ปราสาทราชมณเฑียร  วัดวาอารามพังย่อยยับ  จึงทรงตัดสินพระทัยสร้างราชธานีใหม่ขึ้นที่เมืองธนบุรี  ซึ่งมีขอบเขตของราชธานีครอบคลุมสองฝั่งน้ำ  โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาตัดผ่านกลางเมือง

     สาเหตุที่ย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามาอยู่ที่กรงุธนบุรี
          (1)  กรุงศรีอยุธยาชำรุดเสียหายมาก  ไม่สามารถบูรณปฏิสังขรณ์ให้มีสภาพเหมือนเดิมได้

          (2)  กำลังพลของพระองค์มีน้อย  ไม่สามารถรักษากรุงศรีอยุธยาที่เป็นเมืองใหญ่ได้
          (3)  ข้าศึกรู้ทิศทางที่จะมาตีกรุงศรีอยุธยาดีแล้ว
          (4)  กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ไกลจากปากแม่น้ำมากเกินไป ไม่สะดวกต่อการติดต่อค้าขายกับต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ     สาเหตุที่ทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง
          (1)  กรุงธนบุรีเป็นเมืองเล็ก  เหมาะต่อการป้องกันรักษา
          (2)  กรุงธนบุรีตั้งอยู่ใกล้ปากแม่น้ำ  ทำให้สะดวกต่อการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ  และการควบคุมการลำเลียงเสบียงอาหาร
          (3)  กรุงธนบุรีตั้งอยู่ใกล้ทะเล  หากข้าศึกมีแต่ทัพบกไม่มีทัพเรือก็ยากที่จะชนะได้  และห ากตั้งรับไม่ไหวก็สามารถยกพลทางเรือไปตั้งรับที่จันทบุรีได้
          (4)  กรุงธนบุรีเป็นแหล่งรวมขวัญและกำลังใจของคนได้ดี  เพราะตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงศรีอยุธยา

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s